2012 William J. Donovan Award (TM) - # - osssociety